The Artists

( click to view)

Malaysia

Yuen Chee Ling (phd)

  Sylvia Lee Goh

Chiou Ling Chyi

Nurhayati Mhd. Yussof 

  Siti Mariah Jackson-Sullivan
  Yoon Sook Fong

Joy Wu 

Lee Hui Lan

Loke Hung Tho

Yong Seow Ping

Khoo Shiau Lee 

Tan Seok Boon
   
 

Singapore

Irene Hong 

Yoko  Yoshinaga

Winnie Cheong

Teo Lay Hua

Woo Ching Seang

Stephanie Oei

Alice Lee

Lau Meow Noi

Chiam Cheng Koon

Tan Mui San

Tan Huan Khim

Loh Soi Lah